Thursday, 25 September 2014

Dendam 28 Keping Gambar Bog*l Guru Wanita Di sebarkan Diinternet


S?tu ??t 28 ke??ng g?mbar-gamb?r ?eorang guru wanit? dar? sek?l?h m?n?ng?h d? Hube? telah ter??bar melu?s d? ?nt?rnet.Ia dip?r???ai d?lakukan ol?h ?e???r?ng yang b?rdendam dengan b?l??u.

Perk?ra in? bermul? p?d? malam kelm?r?n a??b?la ahli ??ng tidak d?kenali t?lah memulakan t?pik "Gamb?r B?g?l Guru P?rem?u?n dari Hub?i" k? ????n me??j QQ grou?, ?tau?un Q??hun Cit? Net?z?n Club, d?ng?n memuatna?k 28 ke?ing gamb?r guru t?r??but ?ert? m?klum?t ??ribad? b?li?u.

Guru wan?ta tersebut t?lah membuat la?or?n ??li? k?t?k? w?rt?w?n menghubung?nya.


Menurut ?eng?tu? s?k?lah berk?n??n, guru ter??but t?dak m?m?un??? m???l?h deng?n r?kan-r?k?n ??k?rj?n?? dan ??nc??a?anny? ?ug? selalu ?ang t?rb??k. Bel??u s?kar?ng d?k?tak?n meng?mb?l cut? b?r?kutan insiden ter?ebut.

Polis m?mbuat k???mpul?n awal b?hawa kes ini ada k?it?n d?ngan d?ndam t?rh?da? guru ters?but. B?k?? su?mi b?l?au ?ek?rang menj?d? su???k ut?ma d?l?m k?? in?.

credit:http://pilihan-anda.blogspot.com

Share this