Tuesday, 30 September 2014

Alat Wanita Dibakar Oleh Suami

Terlebih dahulu mohon maaf jika gambar ini berunsur sx .Menurut sumber wanita ini juga seorang dikatakan telah curang kemudian kecurangannya dapat dihidu oleh suami beliau berang dengan tindakan itu suami mangsa tidak dapat mengawal marah dan membakar alat sulitnya sehingga jadi sebegini rupa.

Kesimpulannya setialah pada yang satu sepandai-pandai anda buat jahat pasti terbongkar juga satu hari ini ingat pesanan ni baik-baik


Monday, 29 September 2014

Mimpi Nabi Yang Perlu Kita Tahu


"Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli fiqh yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, ayahku menceritakan bahawa antara Nabi-nabi yang bukan Rasul ada menerima wahyu dalam bentuk mimpi dan ada yang hanya mendengar suara. Maka salah seorang Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu, pada suatu malam bermimpi diperintahkan yang berbunyi, "Esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Engkau dikehendaki berbuat, pertama; apa yang engkau lihat (hadapi) maka makanlah, kedua; engkau sembunyikan, ketiga; engkau terimalah, keempat; jangan engkau putuskan harapan, yang kelima; larilah engkau daripadanya."

Pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat dan kebetulan yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil berkata, "Aku  diperintahkan memakan perkara pertama yang aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan." Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar sebuku roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur 'Alhamdulillah'.

Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan, lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu, kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu terkeluar semula. Nabi itu pun menanamkannya semula sehingga tiga kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi itu, "Aku telah melaksanakan perintahmu." Lalu dia pun meneruskan perjalanannya tanpa disadari oleh Nabi itu yang mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat ia ditanam.

Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ternampak seekor burung helang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku." Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas burung helang itu pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku."

Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, iaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya lalu memotong sedikit daging pehanya dan diberikan kepada helang itu. Setelah mendapat daging itu, helang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalannya.

Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya, maka dia pun bergegas lari dari situ kerana tidak tahan menghidu bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah pun melaksanakan perintah-Mu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku, maka jelaskanlah kepadaku erti semuanya ini."

Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah S.W.T. bahwa, "Yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu.

Kedua; semua amal kebaikan (budi), walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan nampak jua. Ketiga; jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat; jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri berhajat. Kelima; bau yang busuk itu ialah ghibah (menceritakan hal seseorang). Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah."

Kelima-lima kisah ini hendaklah kita semaikan dalam diri kita, sebab kelima-lima perkara ini sentiasa saja berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak dapat kita elakkan setiap hari ialah mengata hal orang, memang menjadi tabiat seseorang itu suka mengata hal orang lain. Haruslah kita ingat bahwa kata-mengata hal seseorang itu akan menghilangkan pahala kita, sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seorang hamba Allah akan terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang Kamu berikan ini tidak pernah aku kerjakan di dunia dulu." Maka berkata Allah S.W.T., "Ini adalah pahala orang yang mengata-ngata tentang dirimu." Dengan ini haruslah kita sedar bahwa walaupun apa yang kita kata itu memang benar, tetapi kata-mengata itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh kerana itu, hendaklah kita jangan mengata hal orang walaupun ia benar."

Sunday, 28 September 2014

Apa Tebus Dosa Dengan Disetub**

Tern??t? ??or?ng bint?ng f?lm p?rn? m?milik? r?sa kem?nusi??n d?n sim?ati ??ng ??ng?t m?ndal?m, walau?un k?mp?n??s? ?ta? s?mp?t? itu t?d?k te??t,  Itulah yang dir???k?n ?l?h ?e?rang Anr? Suzuk?, b?nt?ng film ??rno J???ng ?ekalib?r M?ri? Oz?wa ?l?a? M?y?b? y?ng ?a?t ini teng?h m?n??l????k?n te??s kul?ahn??.

Anr? Suzuk?, Bint?ng Vid?? Porn? J??ang s?kalib?r M?r?? Oz?wa AKA Mi?abi m?n?w?rkan ??nebus?n d??a d?ng?n ML. Anri Suzuki mengamb?l ?tudi ilmu ?ej?r?h d?n dal?m t??i?nya ??ng b?r?udul "Th? History ?f th? Ja??n?s? Inv??i?n into Chin?,"mengamb?l uraian ?e?ar?nh di abad 20 t?ntang k?k???m?n t?ntar? J?p?ng d? C?n? ??ng ?al?ng terk?n?l dal?m se??r?h h?ngga t?rcat?t sebu?h traged? y?ng m?newa?k?n 300.000 raky?t C?n? d?l?m ??mb?nta??n d? N?nj?ng.

J???ng berkua?? d? Cin? antara kurun waktu 1937-1945. Tidak h?n?? ?mbunuh?n m???al yang t?rjad? k?l? itu t?t??i perk?sa?n ma???l. rasa ??m??t? ata? k?kej?m?n tent?ra n?g?r?nya k?l? itu ??d? r?k?at Cina, sebag?? ?r?ng Je??ng Suzuki m?ra?a ??ng?t bers?lah d?n berdos?. Untukn?a d?? ?ngin m?nebus d??? dan k?s?lahan b?ng??nya yang ??rn?h d?l?kukan pad? r?kyat Cina ??at in?. L?lu b?g??man? u???a penebus?n do?a Suzuki t?r?ebut.

K?t?k? d?t?n?? w?rtaw?n Suzuk? beru?ap, k?rena k??hl?ann?? ??b?ga? bintang film p?rno ?dal?h m?mu??kan lak?-l?k? m?k? dirin?a m?n?wark?n untuk m?ngh?bur para mah????w? Cin? ??ng ber?d? d? J?pang b?hk?n di??tubuh??un Suzuki rel? d?m? menebus k???l?h?n b?ngsa J??ang di ma?? ?il?m. Wah b?s? r?ma? n?h ??ra m?h???sw? Cin? ??d? d?ftar m?ng?ntr? untuk bi?a d?l?y?nai Suzuk?.

N?m?n?? jug? B?ntang Porn? ya k?lau b?rul?h?un t?d?k jauh-j?uh d?ri duni? P?rn? ?li?? B?k?p. L?lu mungkin d??nt?ra Anda mungk?n ada ??ng berp?kir "kan tentar? J???ng ?uga k?jam d? Ind?nes??" l?lu a??kah ??ra m?ha???wa Indon?si? d?pat jatah k?mpen??s? jug? n?h dar? Anri Suzuk?? Ada h?l y?ng p?tut d?c?tat, w?lau b?la din?l?i ????r? n?rma tet?p sa?? k?liru, ???tu se?rang b?ntang p?rn? ??k?l??un ternyata ?un?? r??? s?m??ti ??ng m?nd?l?m yang b?lum tentu d?miliki ?l?h ?r?ng ??ng diangga? b?ik-ba?k d? mas?arak?t. Cuma k?rn? dunia d?a han?a ??b?t?s urusan p?rn? akhirn?? k?mp?n???i ?ang d?t?w?rkanpun tidak ?auh d?r? urus?n ?r?f??inya.sumber berita:http://berita-8.blogspot.comSaturday, 27 September 2014

Remaja Lelaki Berusia 17 Tahun Potong Birds Sendiri

S?or?ng r?maj?  ?ang m???h b?rumur 17 t?hun nek?d mem?tong ?eni? ?t?u ?l?t k?lam?nny? s?nd?r? k?r?n? t?k b??? menahan h??r?t s?k? dan s?r?ng m?ng?l?mi ?r?k?? berl?b?han d? t?m?at umum t?np? m?ng?nal w?ktu, b?hk?n d? ??ang har? ??kal??un.

S?ng rem??? ?n? ?am??? m?ng?lami d??r?si k?rena t?k ??nggup lagi deng?n k?b?asa?nn?? yang ??r?ng er?ks? di d??an b?n?ak orang. Pada hari S?btu lalu, rem??? asal kota Anxi, prov?ns? Fujian, China ?n? beru??ha m?m?t?ng p?nisn?? sa?t i? t?ng?h terb?r?ng d? ran??ng rum?hn?? dengan ??buah ?i??u. K?ren? kes?k?tan, ?emuda ini ?un bert?ri?k. Or?ngtu?n?a y?ng meng?t?hui ak?? nek?d s?ng ?n?k ter??but l?ng?ung m?mbawan?a k? rumah ??k?t.

Dikut?p d?r? Str??t M?tr??olis D??l?, ??hak rumah ??kit t?k b??? m?ngh?ntikan ?end?r?h?n d? ??n?s ?? pemud? itu, ?eh?ngg? ?? haru? d?p?ndahkan k? sebu?h rumah ?akit y?ng b?raf?l???i dengan Univ?r??t?s K?d?kt?ran Fu??an.

Dokt?r pun s?g?r? melakukan ?emb?d?h?n t?rh?d?? pas??n, dan d?h?r?pk?n ??ni? s? ?emud? ini d??at berfung?i lagi s?b?ga?m?n? m?st?nya. D?k?t?hui ??mud? t?rsebut memang memilki kela?n?n ?eks, dimana ?a t?k b?sa m?ngontr?l h??r?t sek? hingg? m?mbuat ia mudah ?rek?i d?manapun dan k??an?un.

Friday, 26 September 2014

Kisah Benar Permintaan Terakhir Isteri Solehah

Men??d? id?man ???rang ?u?m? a??b?l? m?m?l?k? ist?riny? y?ng soleh?h. Begitul?h d? sebalikn?a ??orang ??teri m?ng?damk?n ?eor?ng su?m? ?ang ??leh?h.

T?rdap?t ?u?tu kisah d? man? se?r?ng ist?ri men?ng?s-n?ngi? k?r?n? m?hu m?nd?k?n ??n?zah suamin?a. B??a m?rtu? deng?n ??li? for?ns?k t?d?k memb?n?rk?n.S?mbil menang?? ?st?ri b?rkata "Ini j?n?? k?m? suam? ?steri.. j?ka ?bang mati dulu kamu (i?t?r?) mand?kanl?h ?enaz?h ab?ng, And?? k?mu (i?t?r?) mat? dulu dar? ?b?ng, ?b?ng ak?n mand?k?n ??naz?h k?mu.. "

Dar? luar bil?k m??at h??pit?l ?e?rang ustaz m?suk b?rt?n?? a??hal ?ang ter?ad?, k?mudi?n u?t?z tu berk?ta : "T?d?k m?ng?p?l?h k?lau ?st?r? nak m?nd?k?n jen?zah su?mi.." L?lu u?t?z b?r??m? beberap? ?r?ng l?g? tem?nkan ?? ??ter? memandikan j?n?z?h ?u?min??.

D?ng?n ten?ng ister? m?mb??uh muk? su?m?n?? ?amb?l b?rd?a, "In?lah w?jah su?m? ??ng ku sa??ng tet??i All?h l?bih ?a??ngk?n ab?ng.. Mog? All?h ?m?unkan dos? ?b?ng d?n ??tuk?n k?t? di akh?r?t nant?.."Memb?suh t?ngan j?n?z?h suam? s?mb?l b?rk?ta "T?ng?n ?n?l?h yang m?ncar? r?zek? y?ng h?lal untuk k?mi, m?suk k? mulut k?m?. m?ga All?h b?r? ??hal? untuk mu suam? ku.."

Membasuh tubuh jen?zah su?m? ?mb?l berk?t? "Tubuh ?n?l?h y?ng m?mb?r? ??luk?n k??ih sa?ang ??da ku dan ?n?k-?n?k, m?g? Allah b?r? ?ah?la b?rganda untukmu wahai ?uamiku"M?mba?uh k?k? jenazah ?u?m? smbil b?rk?t? "deng?n k?k? ini ?bang kelu?r m?n??r? rez?k? untuk k?m?, b?rj?l?n d?n b?rd?r? ?e??n??ng h?r? s?m?ta-m?t? untuk m?nc?ri s??u?? na??, t?r?m? ka??h ?bang...m?g? Allah beri k?u k?n?kmatan h?du? d ?khirat d?n p?hala ??ng berl?pat k?l? g?nd?n??"

S?le?ai memandik?n j?n?z?h ?u?min??, ?? ?st?ri m?ngu?u? ???u su?miny? d?n b?rk?ta "t?rim? k??ih ?bang k?r?n? ?ku bah?g?? ?ep?n??ng m?njadi ??t?rimu d?n terl?lu b?hag?? dan ter?m? k???h k?rana m?n?ngg?lk?n ?ku b?rsama ??rmat? h?t?mu yang ??r?i? d?rimu d?n ?ku seb?g?? ???rang i?ter? r?dh? ak?n pem?rgi?nmu k?ran? k?sih sa??ng All?h p?da mu."B?ta?? su??ny? h?t? ??or?ng ??t?r? ??d? suam?nya. Semog? m?n??di iktib?r untuk kit? b?rsam?. In??aAllah.

Adm?n - J?k? kit? m?ngh?y?t? ?eti?? b?b?t kat? yang dit?r?anc?r d?r? mulut w?nita ?ni, sud?h t?ntu kita ?k?n b?r??? ??b?k, l?b?h-leb?h lagi j?k? kita ?ud?h mem?un?a? ???rang suam? mahu?un ?st?ri. Didik d?n b?mbingl?h ?st?r? k?t? k? jalan y?ng luru?. T??tlah k???da ?u?m? k?mu s?b?gaimana k?m? m?nt?ati ?bu b?p? k?mu.

Thursday, 25 September 2014

Dendam 28 Keping Gambar Bog*l Guru Wanita Di sebarkan Diinternet


S?tu ??t 28 ke??ng g?mbar-gamb?r ?eorang guru wanit? dar? sek?l?h m?n?ng?h d? Hube? telah ter??bar melu?s d? ?nt?rnet.Ia dip?r???ai d?lakukan ol?h ?e???r?ng yang b?rdendam dengan b?l??u.

Perk?ra in? bermul? p?d? malam kelm?r?n a??b?la ahli ??ng tidak d?kenali t?lah memulakan t?pik "Gamb?r B?g?l Guru P?rem?u?n dari Hub?i" k? ????n me??j QQ grou?, ?tau?un Q??hun Cit? Net?z?n Club, d?ng?n memuatna?k 28 ke?ing gamb?r guru t?r??but ?ert? m?klum?t ??ribad? b?li?u.

Guru wan?ta tersebut t?lah membuat la?or?n ??li? k?t?k? w?rt?w?n menghubung?nya.


Menurut ?eng?tu? s?k?lah berk?n??n, guru ter??but t?dak m?m?un??? m???l?h deng?n r?kan-r?k?n ??k?rj?n?? dan ??nc??a?anny? ?ug? selalu ?ang t?rb??k. Bel??u s?kar?ng d?k?tak?n meng?mb?l cut? b?r?kutan insiden ter?ebut.

Polis m?mbuat k???mpul?n awal b?hawa kes ini ada k?it?n d?ngan d?ndam t?rh?da? guru ters?but. B?k?? su?mi b?l?au ?ek?rang menj?d? su???k ut?ma d?l?m k?? in?.

credit:http://pilihan-anda.blogspot.com

Wednesday, 24 September 2014

Gambar Tak Senonoh Wanita Bertudung Di Pejabat

Memang mengejutkan!!! biasanya kes-kes masalh sosial  seperti ini melibatkan golongan remaja.Tetapi bagi golongan dewasa atau berumur juga turut hanyut digoda syaitan dan nafsu.Perkara ini dianggap biasa kepada yang selalu tersempak dengan aktiviti tidak bermoral seperti ini.

Namun inilah punca utama kes pembuangan bayi yang tidak berdosa disebabka perbuatan manusia yang mengikut kehendak nafsu.Persoalannya kini adakah kes-kes begini dapat dibendung terutamanya Malaysia yang dikatakan sebagai Negara Islam?

apakah tindakan kita sebagai masyarakat yang melihat perkara seperti ini? apa pula peranan kerajaaan untuk mengatasi masalah ini? Semoga pihak kerajaan dapat mencari jalan bagi mengatasi masalah sosial dimana-mana sahaja


Tuesday, 23 September 2014

Isteri Mati Ditembak Suami Kerana Projek Dengan Jantan Lain

(Kisah ini berlaku beberapa bulan dulu. Sekadar tatapan untuk dijadikan pengajaran), Sepasang kekasih ditembak beberapa das sehingga mati ketika mereka sedang bersetubuh.

Si wanita adalah isteri orang manakala pemuda pula seorang penjenayah yang dikehendaki polis. Kejadian dipercayai berlaku di pagi hari.

Suspek yang menembak mangsa adalah suami kepada wanita tersebut. Inilah balasan yang diberikan tuhan jika mengkhianati isteri/suami di dunia.

sumber:utara news